Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

  • Birdt: Birdt Health BV, gevestigd aan de Palestrinastraat 17-3 1071 LD in Amsterdam, ingechreven bij de KvK onder nummer 88835448, hierna te noemen ‘Birdt;
  • Klant: De rechtspersoon die op de website een bestelling plaatst;
  • Inloggegevens: De combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de Website;
  • Diensten: De door Birdt geboden gezondheidstrainingen, die te volgen zijn via de browser;
  • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Klant en Birdt die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant de Dienst bij Birdt koopt;
  • Privacy Statement: De privacyverklaring van Birdt, die te vinden is op de Website;
  • Website: De website van Birdt, waarop de Diensten wordt aangeboden;

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten met uitsluiting van eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. Licentie

Birdt verleent aan Klant een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de Diensten. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Klant niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

Artikel 5. Prijs

De vermelde prijs van de Dienst is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.

Artikel 6. Rechten en plichten Birdt

Birdt behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website. Birdt spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen. Birdt behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten.

Artikel 7. Rechten en plichten Klant

De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt. De Klant verkrijgt bij het aangaan van de Overeenkomst het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht Diensten af te nemen.

Artikel 8. Garantie, refunds & reclame

Birdt staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat de Klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Birdt geleverde dienst als gevolg van programmeer- en/of design fouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Birdt.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en Diensten, en met betrekking tot alles wat Birdt ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Birdt.

Het is de Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.
De Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Alle door Birdt gegeven adviezen en gedeelde kennis zijn geheel vrijblijvend en worden door Birdt verstrekt bij wijze van niet bindende informatie.
Birdt is niet aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.
Voor zover LearnSpot aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van de Dienst.

Artikel 11. Overmacht

Birdt is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Klant het recht om de Overeenkomst door ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Birdt tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

Artikel 12. Privacy

Zie de Birdt Privacyverklaring op de Website.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.